More

  RECENTE POSTS

  PV23 – Stemmen of Remmen? Zuid-Holland, bouwen in het groen

  15 maart a.s.: Provinciale Statenverkiezingen 2023! De ercees maakt een ronde langs de provençaalse velden om aldaar de kille thermometer 14cm diep in de politieke aars te frotten.

  We pakken één onderwerp per provincie en bekijken wat de partijen daarover schrijven in hun partijprogramma. Zijn zij voor, weet niet/vaag of tegen: groen, geel, rood.
  Het RC-stoplicht staat vandaag in Zuid-Holland, de meeste stedelijke provincie van Nederland en die waar de Retebunker zeer geheim aan de Rijksstraatweg staat te staan. Nog meer dan andere provincies zucht Best Holland onder een groot woningtekort en er wordt dan ook met een scheef oog gekeken naar elk weiland, struikgewas en reepje natuur om daar ook beton in te plempen. Is dat Hot or Not?
  Eens zien wat de provinciale partijen van Zuid-Holland daarvan vinden: moeten er meer woningen worden gebouwd, ook al verdwijnt er dan groen buitengebied?

  50Plus

  50PLUS Zuid-Holland vindt dat inbreiden binnen de gemeentegrenzen het meest wenselijke is maar dat kent wel haar beperkingen in ruimte en leefbaarheid. Daarom vindt 50PLUS Zuid-Holland dat uitbreiden in het buitengebied ook mogelijk gemaakt mag worden.
  50PLUS Zuid-Holland vindt dat natuurgebieden in Zuid-Holland geen recreatiegebieden zijn om in te wonen dus recreatiewoningen zijn niet wenselijk in natuurgebieden.

  AWP

  We konden bij deze partij niks vinden over het bouwen van woningen in de buitengebieden, of het was goed verstopt (en dat is ook af).

  BBB

  Er wordt eerst zoveel mogelijk op de lege en beschikbare plekken binnen de bestaande dorpen en steden gebouwd, zonder dat dit afbreuk doet aan het groene karakter. Voor de steden kan hierin gezocht worden naar bouwen in de hoogte of alternatieve bestemming van bijvoorbeeld kantoorpanden. Indien uitbreiding van dorpen en steden nodig is, wordt er direct aansluitend aan de kern gebouwd.

  BVNL

  We konden bij deze partij niks vinden over het bouwen van woningen in de buitengebieden, of het was goed verstopt , maar men is waarschijnlijk voor:
  Met behoud van open natuur zijn wij niet per se tegen recreatiewoningen in natuurgebieden.

  CDA

  We koesteren open ruimte tussen steden en dorpen, en beschermen de natuur voor een goede levenskwaliteit. Ook wordt in de nieuwbouwopgave zorg gedragen voor voldoende groenvoorzieningen en ruimte voor recreatie. In groene buffers (de voormalige rijksbufferzones) vindt geen verstedelijking plaats, zoals de bouw van nieuwe woningen

  ChristenUnie

  Ruimte is in de provincie Zuid-Holland schaars. De ChristenUnie gaat zorgvuldig om met deze schaarse ruimte. Nieuwe woningen of nieuwe werklocaties bouwen wij bij voorkeur binnen het bestaande bebouwde gebied en vlakbij het openbaar vervoer. De ChristenUnie ziet daarbij wel grenzen aan binnenstedelijk bouwen. De bebouwing moet passend zijn bij de schaal van de naastgelegen bebouwing. Nieuwbouw in kleine kernen is soms nodig voor het opvangen van ‘eigen groei’, tegengaan van krimp en het behouden van voorzieningen. En binnenstedelijk moet er voldoende groene ruimte overblijven als ‘groene longen’, voor recreatie en tegen hittestress.

  d66

  De provincie staat alleen nieuwe bouwprojecten buiten de bebouwde kom toe, op de voorwaarde dat na afronding van het project de biodiversiteit is toegenomen. Ook hanteren we een streven bij vergunningverlening: ten minste één hectare groen per buurt. Dat is de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie.

  Recreatiewoningen alleen gebruiken om te recreëren. We staan niet toe dat nog meer mensen dan nu permanent in recreatiewoningen verblijven.

  DENK

  DENK is voor duurzame woningbouw. Alle Zuid-Hollanders moeten kunnen genieten van het groen, water en onze natuur, ook in de buurt van de eigen woning. DENK wil meer groen in de steden en wil de bestaande groene corridors tussen stedelijke gebieden in stand houden en combineren met groene woningen waar mogelijkheden zich voordoen. DENK is daarentegen geen voorstander van woningbouw op stranden.

  Forum voor Democratie

  Op sommige plekken kunnen er zeker woningen bij worden gebouwd. Maar het is niet aan Den Haag om deze plekken aan te wijzen. Op het gebied van woningbouw is Forum voor Democratie voorstander van lokaal maatwerk.

  GOUD

  In het algemeen dient in onze visie uitbreiding van de woningvoorraad in Zuid-Holland te geschieden binnen de bestaande begrenzing van stedelijke en dorpsbebouwing. Hierdoor kan de laatste open ruimte en het landschap in onze provincie gespaard blijven. De komende jaren zijn er voldoende binnenstedelijke locaties om de geplande woningbouw te kunnen realiseren. Het is dus niet nodig, en overigens ook niet wenselijk, om in ZuidHolland open en groen landschap de komende jaren aan verstedelijking op te offeren.

  Groenlinks

  We gebruiken ruimte in binnenstedelijk gebied voor de bouw van grote aantallen extra woningen. Hierbij staat een gezonde mix in de totale voorraad van koop- en huurwoningen voor de diverse doelgroepen centraal in het lage, midden- en hoge segment.
  De kust en natuur is van iedereen. Dat betekent dat er geen nieuwe (recreatie)woningen worden gebouwd in de duinen of op het strand.

  JA21

  We konden bij deze partij niks vinden over het bouwen van woningen in de buitengebieden, of het was goed verstopt (en dat is ook af).

  Jezus Leeft

  Weet je dat we een enorm huizen tekort hebben?
  Daarom moeten alle soorten van woningbouw gestimuleerd worden door de overheid. Mensen horen thuis in de natuur en moeten niet in flats of steden worden opgesloten.

  Partij voor de Dieren

  Een radicale krimp van het aantal dieren in de veehouderij om boeren, dieren en natuur te bevrijden uit het huidige landbouwsysteem. Dat betekent ook dat er grond vrijkomt die we terug kunnen geven aan de natuur, zodat die zich kan herstellen. Er ontstaat meer ruimte om mensen van betaalbare, groene woningen te voorzien.

  PvdA

  De ruimte in Zuid-Holland is schaars en de verschillende ruimtelijke claims zijn groot. Niet alles kan meer. We zullen keuzes moeten maken. Bij het maken van ruimtelijke afwegingen kiest de PvdA voor leefbare, vitale steden en dorpen, genoeg nieuwe betaalbare woningen, groene landschappen en voor de transitie naar een duurzame economie.
  Wat de PvdA betreft komen er dus geen vakantiehuizen in de duingebieden meer bij. Ook in natuurgebieden komen geen vakantiewoningen, zoals het Buijtenland van Rhoon en de Natura 2000- gebieden.

  PVV

  De PVV steunt de ambitie om tot 2030 meer dan 235.000 woningen in Zuid-Holland bij te bouwen. Dat komt neer op een toename van 14% [red.: hoeveel!?] ten opzichte van de huidige woningvoorraad. Bij de bouw van al die woningen zetten we ook in op het behouden van de leefbaarheid in onze provincie.
  Om deze aantallen te realiseren is het van belang dat de provincie kansrijke locaties zoals Bleizo-West oppakt en niet langer blokkeert. Op deze goed bereikbare locatie tussen Zoetermeer en Lansingerland kunnen op korte termijn 4000 tot 6000 woningen worden bijgebouwd, maar de provincie zet vooralsnog liever in op windturbines in plaats van woningen.

  Maar ook:
  De PVV is trots op het prachtige groen dat de provincie te bieden heeft. Onze provincie heeft mooie recreatiegebieden, natuurgebieden en stadsparken. De PVV blijft er dan ook voor pleiten om vooral in te zetten op het behoud en onderhoud hiervan. Het groene hart is een belangrijke plek voor rust en recreatie en dat wij willen wij graag zo houden voor onze inwoners.

  SGP

  Bij uitbreiding van een stad of dorp, moeten ook de inbreidingsmogelijkheden worden bekeken. Het toe laten nemen van het aantal woningen gaat dus niet per definitie ten koste van kostbare landbouwgrond. Minder goed bruikbare percelen, vooral aan randen van dorpen, kunnen onder de juiste voorwaarden ingezet worden voor woningbouw.

  SP

  Het bouwen van woningen gebeurd (sic) binnenstedelijk, alleen als niet aan de woningbehoefte kan worden voldaan, kan hier onder strikte voorwaarden van worden afgeweken.
  Recreatieparken mogen in zijn geheel omgezet worden naar permanente woningen, mits er nog voldoende recreatiewoningen blijven bestaan op andere parken om plattelandstoerisme ruimte te bieden en te spreiden.

  Volt

  Binnen de bebouwde kom moeten meer woningen worden bijgebouwd. Vooral rond Hoogwaardige Openbaar Vervoer knooppunten levert dit winst op.
  Uitbreiden van de bebouwde kom mag, maar dan moet er bij de nieuwbouwplannen gestuurd worden op duurzame voorwaardes, waaraan nieuw te bouwen woningen moeten voldoen.

  VVD

  Daar waar we snel woningen willen toevoegen is vaak een conflict met eveneens gewenste ruimte voor natuur, voor bedrijvigheid, voor energieopwekking en een energie-infrastructuur die past bij de toegenomen behoeftes. Er zijn dus ruimtelijke vraagstukken op te lossen, waar juist de provincie Zuid-Holland een taak heeft. Een fijne groene leefomgeving in balans met wonen en werken is zeer belangrijk voor onze inwoners. De afgelopen jaren is dat nog duidelijker en actueler geworden en is de druk op onze natuurgebieden toegenomen. Het is belangrijk het groen te beschermen en tegelijkertijd de mogelijkheden te gebruiken voor recreatief gebruik door onze inwoners. Natuurgebieden en omliggende dorpen en steden moeten meer met elkaar in verbinding komen om zo beleefbare natuur dicht bij onze woongebieden te creëren.

  via No Context Campagnefoto’s (twitter.com)

  En daar jij hebt het: wordt heel Zuid-Holland één groot woonerf? Hoe dan ook, dit was geen stemadvies, geen mening, het is verder aan u.

  5 2 stemmen
  REET DEZE POTS!

  5 REACTIES

  Abonneer
  Laat het weten als er
  guest
  5 Reacties
  Oudste
  Nieuwste Meest gestemd
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties
  Flepz0r
  Beheerder
  08/03/2023 - 12:31 12:31

  “Mensen horen thuis in de natuur en moeten niet in flats of steden worden opgesloten”

  Terwijl die bedrijfsleider van de club juist ontsnapte uit zon fijne natuurlijke grot

  barq
  Lid
  08/03/2023 - 16:32 16:32

  Al bijna 10 jaar weg uit die mierenhoop en toch word ik benauwd bij het lezen hoeveel woningen er daar nog bijgebouwd zouden moeten worden.

  giphy(3).gif
  Apekut
  Lid
  08/03/2023 - 22:55 22:55

  De overgebleven plekjes in Zuid-Holland hebben een dusdanig beroerde ondergrond dat de funderingen zó zwaar zouden worden dat nieuwbouw vrijwel niet meer aan de (aan te scherpen) milieunormen zouden kunnen voldoen. Sure, die schoenenschuiver in Bleiswijk heeft een groot gebouw – maar dat ding heeft dan ook bijna 800km (nee, echt, ik heb het getal nog even gecontroleerd) aan heipalen nodig gehad om het ding te laten staan…

  Kortom, het is ook uit praktisch oogpunt best verstandig om daar niet meer te bouwen.

  weirdoinventor
  Lid
  13/03/2023 - 10:19 10:19

  Wat ik een beetje mis in het publieke debat voor deze hele verkiezingsronde is stellingen als “help, de grond rot letterlijk weg onder onze voeten, dat waterpeil moet echt omhoog.” Misschien lijkt het watertekort op de hoge zandgronden nijpender (en ook daar mis ik het onderwerp), maar juist in het veen wordt dit de komende decennia echt een dingetje.

  Daar wordt boeren en ook bouwen misschien nog iets lastiger van, maar dan heb je wel over 50 jaar nog steeds vruchtbare en enigszins bruikbare grond.

  Latest Posts

  Account

  U ZEI:

  OOK NIET TE MISSEN