More

  RECENTE POSTS

  Voorleesdag

  De hoedjes zijn eerder vandaag al besproken, evenals de staart van Marianne Thieme. De inhoud van het koffertje lag al bijna voor hij geschreven werd bij RTL Nieuws, wat inmiddels ook een traditie is, net als die koets. Dus gaan wij gewoon de troonrede eens onder de loep nemen.

  Leden van de Staten-Generaal,

  De troonrede is dus al niet eens aan het volk gericht. ‘Stom gepeupel’ zul je gedacht hebben, koning Willem Bier. Daarbij, ‘het hele volk staat 1000 man sterk langs de route te wuiven’ zal door je waterhoofd gegaan zijn, terwijl je waarschijnlijk geen idee hebt dat er bijna 17 miljoen mensen niet stonden.

  Nederlanders zijn steeds in staat de bakens te verzetten als omstandigheden daarom vragen.

  Ja, de meeste Nederlanders moeten wel, want die krijgen geen 43.000 euro belastingvrij bovenop hun uitkering. Jij wel, en vanaf volgend jaar kun je helemaal moonwalkend door één van je paleizen. Maar de meeste Nederlanders passen dan de tering aan de nering aan, zoals je grootmoeder vast wel eens zei, toen ze ineens goedkopere kaviaar moest eten, omdat de rest van het land tulpenbollen vrat.

  Tijdens de crisis van de afgelopen jaren hebben we die kracht opnieuw gezien.

  ‘We’? Waar heb jij dat gezien? Toen je in Mozambique probeerde een optrekje te scoren van ons geld, of toen je een hek om je Griekse haven aan het zetten was van ons geld? Of toen je ineens een kasteel minder had omdat het van ons geld voor 60 miljoen verbouwd moet worden?

  En met resultaat. De economie is weer aan het groeien. Dankzij de inzet en het doorzettingsvermogen van ondernemers, werknemers en veel anderen in de samenleving staat Nederland er in sociaal-economisch opzicht relatief goed voor.

  Ja, die 30.000 mensen die ontslagen zijn in de zorg en de stakende agenten blijven maar doorzetten, om ook gewoon af en toe iets meer te kunnen betalen dan huur/hypotheek en eten. Weet jij niks van, jij betaalt dat allemaal niet. Gelukkig krijg je er 43K bij om nog steeds niets zelf te hoeven kopen.

  Het herstel wordt niet alleen gedragen door de export, maar ook door factoren als een groeiende consumptie, aantrekkende bedrijfsinvesteringen en een krachtig herstel in belangrijke sectoren als de bouw en de woningmarkt. Voor het eerst in lange tijd komen de groeiprognoses weer boven de twee procent en ontwikkelen de overheidsfinanciën zich in de goede richting.

  ‘Groeiprognoses’. Dat is een soort horoscoop. Totaal uit de lucht gegrepen. Morgen kan het weer compleet anders zijn omdat de ascendant van de consumptie ineens in het dal van Waterman lazert.

  Bij al deze redenen om de toekomst positief en met vertrouwen tegemoet te zien, is er geen aanleiding om achterover te leunen. De werkloosheid is nog te hoog. Het aantal banen neemt weliswaar toe, maar te veel mensen kunnen nog geen werk vinden.

  Deze splitsen we even uit. JIJ ziet de toekomst positief en met vertrouwen tegemoet, want je zag vandaag toch zeker weer ALLE Nederlanders langs je koetsroute staan. De werkloosheid is te hoog, dit klopt. Van wat jouw familie kost, zo’n 110 miljoen per jaar exclusief extra kosten voor bootjes en huizen en reizen en zo kun je 1800 verpleegkundigen aan de slag helpen. Iets waar nu geen geld voor is. Jouw oma is dood, maar anders had ook zij niet tot haar enkels in de pis gezeten. Van ons geld. Of nee, har personeel zou in haar pis zitten. Heeft er toch nog iemand werk. Heel veel mensen kunnen inderdaad geen werk vinden. Jij gelukkig wel.

  plee
  Niet iedereen vindt een topbaan als dit

   

  Met de voorgenomen veranderingen in het belastingstelsel wil de regering een impuls geven aan banengroei en de koopkracht van mensen. De loonkosten voor werknemers die het minimumloon of net iets meer verdienen, worden verlaagd. Daarmee wordt het financieel aantrekkelijker om bijvoorbeeld schoonmakers, onderwijsassistenten en caissières in dienst te nemen of te houden. Een lagere inkomstenbelasting stimuleert de consumptie en daarmee de werkgelegenheid. Hierdoor, en door de beschikbare loonruimte in de private en publieke sector, wordt koopkrachtverbetering mogelijk voor alle werkenden. Voor gepensioneerden en mensen met een uitkering blijft de koopkracht op peil.

  Het lijkt ons ook enorm rendabel om jou en je hele familie dan ook op het minimumloon of iets meer te zetten. Daarvan gaat je koopkracht omhoog zoals je zegt, en misschien betaal je dan eens iets zelf. Het is overigens niet waar dat voor mensen met pensioen (verdampt door je vrienden van de VVD, waar je je pakken koopt) en een uitkering de koopkracht op peil blijft. Een brood kost al sinds 1940 geen 5 cent meer.

  Het is belangrijk dat iedereen het herstel gaat voelen, zodat mensen weer met groeiend optimisme naar de toekomst durven kijken.

  EEN GRIEKSE VILLA, EEN JUNTAHOER EN 43K VOOR IEDEREEN!

  Nederland is van oudsher een land met een evenwichtige inkomensverdeling en een grote, sterke middenklasse. Generaties groeiden op in de overtuiging dat zij zichzelf konden verbeteren door te ondernemen, te studeren, te werken en maatschappelijk actief te zijn. Nu de economie aantrekt en er voorzichtig ruimte ontstaat voor herstel van koopkracht en werkgelegenheid, kan het vertrouwen terugkeren dat ook toekomstige generaties het beter krijgen.

  Dit heb jij duidelijk niet zelf geschreven, Willem. Op de laatste zin na. Jouw kids krijgen het inderdaad prima. Allemaal met gemak naar het gymnasium, net als jij, en daarna een soort baan.

  Topbaan, dus...
  Topbaan, dus…

  De regering draagt daaraan bij door de kwaliteit en toegankelijkheid van voorzieningen zeker te stellen.

  De eigen bijdrage voor de ziektekostenverzekering is inmiddels zo hoog dat een kerncentrale kopen om je eigen radiatie bij kanker te betalen goedkoper is. De GGZ is wegbezuinigd en je eigen staatssecretaris kon kennelijk van zijn riante salaris geen luiers betalen voor zijn moeder.

  In Nederland moeten mensen kunnen rekenen op goede zorg, hoogwaardig en toegankelijk onderwijs, adequate sociale voorzieningen en een solide pensioenstelsel. Samen met een goed functionerende woningmarkt en arbeidsmarkt stelt dit mensen in staat vorm te geven aan hun toekomst.

  Oh ja, woningen. 17 jaar wachten op een sociale huurwoning, dus. Tenminste, wij allemaal. Jij hebt huizen zat. Die van ons geld voor miljoenen verbouwd worden.

  De noodzakelijke hervormingen van de laatste jaren zijn hierop gericht. Ze zijn met breed politiek draagvlak tot stand gekomen en komen tegemoet aan de behoefte aan keuzevrijheid, zelfstandigheid en maatwerk.

  ‘Met breed POLITIEK draagvlak’, inderdaad. Ons werd niets gevraagd.

  Veel maatregelen zijn net ingegaan. De grote opgave is nu om ze goed en zorgvuldig uit te voeren, met aandacht voor onbedoelde en ongewenste gevolgen, zeker voor de meest kwetsbaren. De regering werkt daar de komende jaren intensief aan. Waar mensen in de knel komen, zijn aanpassingen nodig, zoals bij het persoonsgebonden budget.

  Je komt ook meteen met een successtory. Over die staatssecretaris hadden we het hierboven dus al.

  Iedereen wil gezond en zelfstandig oud worden.

  Je oma niet. Die wilde dat met haar helderziende en haar man, die druk was met iedereen bezwangeren.

  Als dat op enig moment niet meer kan, willen mensen kunnen rekenen op goede ondersteuning en zorg, voor een waardige oude dag. Er komt structureel 210 miljoen euro beschikbaar om de zorg in de verpleeghuizen te verbeteren en ruimte te maken voor meer persoonlijke aandacht.

  Dat is dus maar honderd miljoen meer dan we weggeven aan jouw familie.

  Dit najaar presenteert de regering een werkprogramma waarin zij de plannen voor het toekomstige pensioenstelsel verder uitwerkt. Het is belangrijk dat alle werkenden de mogelijkheid hebben een goed pensioen op te bouwen. Het stelsel kan transparanter, eenvoudiger en persoonlijker worden, met een juiste balans tussen keuzevrijheid en risicodeling.

  Yadayadayada..

  Jonge ouders krijgen in een veeleisende periode van hun leven meer ruimte om werk en gezin te combineren. De kinderopvangtoeslag gaat omhoog. Er komen extra plekken voor peuteropvang die betaalbaar zijn voor alle ouders. Het bevallingsverlof voor vaders wordt verlengd.

  Daar zullen kinderlozen blij van worden. Niet iedereen ramt elke paar jaar een Argentijnse vol kind.

  Een belangrijk resultaat van het hervormingsbeleid is dat het hoger onderwijs er ongeveer 4000 docenten bij krijgt en nog enkele honderden onderzoekers met een onderwijstaak. Voor studenten betekent het fors meer persoonlijke aandacht, intensievere begeleiding en een betere entree op de arbeidsmarkt. Deze investering in onderwijskwaliteit wordt betaald uit geld dat vrijkomt door de invoering van het studievoorschot voor studenten.

  Dit gelooft niemand.

  In november 2015 presenteert de regering de Nationale Wetenschapsagenda, die wordt opgesteld in nauwe samenwerking met topwetenschappers en vooraanstaande ondernemers. Het doel is om de sterke punten van de Nederlandse wetenschap uit te bouwen en keuzes te maken die zorgen voor een herkenbaarder profiel van instellingen. Dit geeft niet alleen een impuls aan de internationale positie van onze universiteiten, maar ook aan de innovatie- en concurrentiekracht van onze industrie en andere kennisintensieve sectoren.

  We gaan nog meer wapens leveren aan regimes die een hekel aan ons hebben? Of nog meer geavanceerde straaljagers kopen die niet vliegen?

  Al deze maatregelen, hervormingen en investeringen dragen bij aan verder economisch herstel en aan het behoud van de hoge kwaliteit van de Nederlandse samenleving. Die kwaliteit heeft ook een immateriële kant. Mensen maken zich zorgen over onderwerpen als de verruwing in de samenleving en de onderlinge omgangsvormen.

  Fuck that, biatch.

  In Nederland gaan tolerantie en veel ruimte voor het individu traditioneel samen met een sterk ontwikkelde solidariteit en onderlinge betrokkenheid. Die gedeelde waarden vertegenwoordigen een groot maatschappelijk kapitaal. Ze zorgen ervoor dat alle inwoners van het Koninkrijk zich in vrijheid kunnen ontplooien, zich beschermd weten en zich thuis kunnen voelen.

  Tolerantie...
  Tolerantie…

  Deze gekoesterde manier van leven staat ook centraal tijdens de gezamenlijke viering van 200 jaar Koninkrijk. Samen met de Caribische delen van het Koninkrijk blijft Nederland werken aan een goede toekomst.

  Leve de Republiek!

  De overheid heeft een voorbeeldfunctie bij het uitdragen van gedeelde waarden. De integriteit van het openbaar bestuur mag niet ter discussie staan. De overheid stelt regels en handhaaft die om de openbare orde en veiligheid te bewaken. Waar onder- en bovenwereld vermengd raken, wordt dit aangepakt. Daarvoor komt extra geld beschikbaar.

  Jos van Rey (VVD): Show me the integere money!!!!
  Jos van Rey (VVD): Show me the integere money!!!!

  Waarden zijn echter niet alleen een zaak van de overheid, maar ook van alle inwoners van ons land. Wie het eigen belang of de eigen overtuigingen boven alles stelt, beperkt de ruimte voor een ander en zet collectieve waarden en verworvenheden onder druk. Juist de normale en respectvolle omgang met elkaar vraagt om alertheid en een actieve houding van ieder van ons, zoals dat past in de lange Nederlandse traditie van verantwoordelijk burgerschap. Dit geldt zeker wanneer agenten, wegwerkers, ambulanceverpleegkundigen en anderen die met hart en ziel werken voor de publieke zaak, te maken krijgen met verbaal of fysiek geweld.

  Andersom is geen probleem
  Andersom is geen probleem

  De dreiging van radicalisering en terroristische aanslagen in Europa zet de samenleving onder druk. Hierdoor komt niet alleen de veiligheid van mensen in het geding, het is ook een voedingsbodem voor onderling wantrouwen en een gevaar voor de sociale cohesie in ons land. We moeten voorkomen dat conflicten in het buitenland een polariserend effect hebben in onze samenleving. Het is cruciaal dat we ons tegen deze dreiging wapenen. Het kabinet reserveert daarom structureel extra geld om de operationele taak van de veiligheidsdiensten, het verzamelen en analyseren van informatie, en het preventiebeleid te versterken.

  Doei privacy en/of burgerrechten voor iedereen behalve jouw familie, want TRRSM!

  De dreiging van een terroristische aanslag is geen geïsoleerd probleem, maar een direct gevolg van de opkomst van jihadistische stromingen in Syrië, Irak en andere landen in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Daarnaast is de instabiliteit in de ring rond Europa in het afgelopen jaar verder toegenomen door de Russische annexatie van de Krim en het conflict in Oost-Oekraïne. Ook andere brandhaarden bedreigen de internationale rechtsorde, bijvoorbeeld in Mali, Jemen en Afghanistan. Al deze ontwikkelingen raken direct en indirect aan onze veiligheid en vrijheid.

  Het oorlogshitsen van de regering die jij alle zegen gaf, helpt ook mee. Overigens bombardeert je grote vriend Saoedi-Arabië Jemen en je biermaatje Poetin heeft iets te maken met die Krim.

  'Ik kijk het gevaar graag in de ogen' -Koning Willem Alexander, die de vrouw rechts al drie keer bezwangerde
  ‘Ik kijk het gevaar graag in de ogen’ -Koning Willem Alexander, die de vrouw rechts al drie keer bezwangerde

  Het meest prangend is de situatie van de grote aantallen mensen die in vaak onveilige en overvolle boten en op andere manieren naar Europa gaan om hier asiel te vragen. De schrijnende beelden van mensen op drift die dagelijks tot ons komen vanuit onder meer Kos en Calais, leggen een scala aan problemen en persoonlijk leed bloot, waarvoor geen gemakkelijke en snelle oplossingen bestaan. Deze problemen zijn ontstaan door militaire conflicten, politieke instabiliteit, schendingen van mensenrechten, armoede en gebrek aan kansen en toekomst.

  Je kent de verhalen nog goed natuurlijk. Je moeder, grootmoeder en overgrootmoeder die eerste klasse naar Canada en Engeland moesten vluchten toen je vader en opa samen met die Oostenrijkse bloksnor kwamen binnenvallen. En dat ze toen toch echt minder goede kaviaar kregen en champagne uit een slecht jaar. Als er nou iemand iets van vluchtelingen weet…

  De vluchtelingenstroom groeit en duldt geen afwachtende houding. De huidige situatie creëert spanningen in Europa. Dit vraagt om scherpe keuzes voor beperking van de instroom en een betere verdeling over de lidstaten.

  We hoeven er dus niet op te rekenen dat je er een stel huisvest in je buitenlandse buitenhuisje waar je net een hek om de haven heen hebt laten leggen van ons geld? Of dat er wat gezinnen in één van je optrekjes in dit land opgevangen worden?

  Er is een integrale aanpak nodig die rekening houdt met alle relevante factoren. Het gaat dan onder meer om internationale conflictbeheersing, opvang in de regio, het tegengaan van mensensmokkel, een strenge maar rechtvaardige asielprocedure in elk land, een effectief terugkeerbeleid en perspectief op integratie voor mensen die niet kunnen terugkeren naar het land van herkomst. Alleen zo kan recht worden gedaan aan het humanitaire aspect en aan het maatschappelijk draagvlak in Nederland en andere Europese landen.

  De enige keer dat jij in die regio komt, is om te borrelen met de dictator van dienst, maar ‘opvang in de regio’ is dus waar het leeuwendeel van de vluchtelingen zit. Lees: miljoenen. Weet jij niet, jij hebt zelfs nog nooit een flatje in Nederland gezien.

  De regering kiest in het buitenlands beleid met overtuiging voor internationale samenwerking en een geïntegreerde aanpak, onder andere in EU-, NAVO- en VN-verband. Militaire en juridische acties moeten samengaan met samenlevingsopbouw, versterking van de rechtsstaat, diplomatie in de regio, noodhulp en handelsbevordering.

  Voor de NAVO geldt dat de lidstaten ervoor willen zorgen dat het bondgenootschap sneller in staat is op dreigingen vanuit iedere windrichting te reageren. Daarvoor zijn aanpassingen nodig; in de politieke besluitvorming en in militair opzicht. De regering stelt vanaf 2016 structureel extra geld beschikbaar voor de krijgsmacht, van 220 miljoen euro volgend jaar tot 345 miljoen in latere jaren. Dit geld wordt onder meer besteed aan verdere verbetering van de operationele inzetbaarheid. Daarnaast komt er structureel extra geld beschikbaar voor de Nederlandse deelname aan militaire missies. De manier waarop Nederlandse militairen zich inzetten voor vrede en veiligheid, maakt indruk en wekt bewondering.

  ‘PANG PANG’ roepen en met Playmobil in een woestijn spelen maakt indruk en wekt bewondering. OK.

  'Onze jongens'. Denk het 'PANG PANG'-roepen er even bij.
  ‘Onze jongens’. Denk het ‘PANG PANG’-roepen er even bij.

  Veiligheid en migratie zijn twee internationale hoofdthema’s die ook het Nederlandse EU-voorzitterschap in de eerste helft van 2016 zullen tekenen. Als voorzitter wil Nederland een pragmatische bruggenbouwer zijn. Alleen samen zijn we in staat onze collectieve veiligheid te garanderen, onze gedeelde waarden te beschermen en het welzijn en de welvaart van de inwoners van Europa het best te dienen. Voor ons land zijn economische groei en zoveel mogelijk nieuwe en volwaardige banen belangrijke aandachtspunten. Daarvoor is een innovatief Europa nodig met een goed functionerende interne markt en open handelsrelaties met de rest van de wereld. Andere onderwerpen die tijdens het voorzitterschap aandacht zullen vragen, zijn de positie van Griekenland en het Britse referendum over het lidmaatschap van de EU. Het uitgangspunt van de regering blijft een Europa dat beter functioneert en zich richt op hoofdzaken.

  ‘Een Europa dat beter functioneert’. Dat zou mooi zijn ja.

  Een belangrijk podium waarop de EU zich als eenheid moet presenteren, is de VN-klimaattop in Parijs in december 2015. Samen met de andere EU-lidstaten is de Nederlandse inzet gericht op een aanzienlijke vermindering van de uitstoot van schadelijke stoffen ten opzichte van het niveau van 1990. Nederlandse multinationals hebben nu al een internationale voorbeeldfunctie op het terrein van duurzame bedrijfsvoering, kennis en kunde. De regering stelt bedrijven in staat fiscaal aantrekkelijker te investeren in milieuvriendelijke technieken.

  Is je moeder niet de eindbaas van Shell, dat al decennia lang zeeën en hele landen (Nigeria bijvoorbeeld) milieutechnisch volledig sloopt?

  Tegengaan van klimaatverandering en verduurzaming van de economie zijn grote, overkoepelende thema’s. De gevolgen voor toekomstige generaties zijn heel direct en concreet. Dat geldt zeker voor ons land, dat voor een groot deel onder de zeespiegel ligt. Waterveiligheid heeft daarom hoge prioriteit. Op veel locaties wordt de komende jaren gewerkt aan versterking van dijken en duingebieden. Dat gebeurt vaak op de meest innovatieve manieren. Zo worden bij de vernieuwing van de Afsluitdijk veiligheid, natuurontwikkeling en energieopwekking gecombineerd. Projecten als deze verstevigen de goede internationale reputatie en positie van onze watersector en leveren een bijdrage aan onze toekomstige energievoorziening.

  bea
  En als al die hippieshit qua klimaat en energie niet werkt, bellen we gewoon je moeder.

  Eerder dit jaar is besloten minder gas te winnen in Groningen vanwege de aardbevingen. De Nationaal Coördinator Groningen stelt samen met de inwoners van het gebied een plan op voor de versterking van woningen. De verminderde beschikbaarheid van gas maakt de afspraken uit het Energieakkoord over de ontwikkeling van nieuwe vormen van energie extra belangrijk. In december 2015 brengt het kabinet een rapport uit met een strategische visie op de energievoorziening in Nederland.

  'Deze leugen wordt doorgeprikt in 3, 2, 1... Maar dan ben ik al niet meer in Groningen'
  ‘Deze leugen wordt doorgeprikt in 3, 2, 1… Maar dan ben ik al niet meer in Groningen’

  Leden van de Staten-Generaal,

  ‘Fuck het volk’

  Nederland is een stabiel en aantrekkelijk land om in te leven. Ervoor zorgen dat dit zo blijft, vraagt om ieders inzet en om blijvend investeren in de samenleving. In een instabiele internationale omgeving en een samenleving in verandering dienen zich continu nieuwe vraagstukken aan. De komende periode staat voor de regering in het teken van bijdragen aan internationale stabiliteit en werken aan verder economisch herstel, aan groei van de werkgelegenheid en aan een goede uitvoering van de ingezette hervormingen. Zo blijft Nederland een land dat iedereen kansen en vertrouwen in de toekomst biedt. Daaraan werkt de regering samen met u. U mag zich gesteund weten door het besef dat velen u wijsheid toewensen en met mij om kracht en Gods zegen voor u bidden.

  Ah, we gaan bidden… Dat helpt.

  'BID DAN! ANDERS RAM IK EEN HAMER IN JE REET!'
  ‘BID DAN! ANDERS RAM IK EEN HAMER IN JE REET!’
  0 0 stemmen
  REET DEZE POTS!

  8 REACTIES

  Abonneer
  Laat het weten als er
  guest
  8 Reacties
  Oudste
  Nieuwste Meest gestemd
  Inline feedbacks
  Bekijk alle reacties
  Ds. Ploppo
  Redacteur
  15/09/2015 - 16:35 16:35

  Ik denk niet dat Bas snel uitgenodigd wordt op een feestje van het oranjecomité…

  Apenkoning
  15/09/2015 - 16:39 16:39

  Of bij de VVD, want die hebben de rede geschreven. Willy doet alleen maar voorlezuh!

  E.R. Deoz
  15/09/2015 - 17:03 17:03

  comment image

  En wat kost dat nou qua financieel geld, zo’n malle-hoedjesdag?

  Roel Zwaar
  Roel Zwaar
  Gast
  Antwoord aan  E.R. Deoz
  15/09/2015 - 17:43 17:43

  Laat ik het zo zeggen: bij een republiek zijn er natuurlijk helemaal geen kosten.

  E.R. Deoz
  Antwoord aan  Roel Zwaar
  15/09/2015 - 17:53 17:53

  Die zijn er wel, maar die laten we België betalen.

  xaderp.
  Redacteur
  15/09/2015 - 18:58 18:58

  Prachtig stuk Taart! (see what I did there?) Al kreeg ik halverwege wel het idee dat je daar al halverwege een flesje Jack Daniels zat.
  Nog een fijn Histories Detail over het koningshuis en vluchtelingen:
  “Koningin Wilhelmina wenste in 1939 geen joodse vluchtelingen in haar achtertuin.
  Begin 1939 had de toenmalige minister H. van Boeyen van Binnenlandse Zaken na veel overleg gekozen voor een centraal vluchtelingenkamp voor uit Duitsland afkomstige joodse vluchtelingen bij Elspeet op de Veluwe, maar dat stuitte op onoverkomelijke bezwaren van koningin Wilhelmina omdat ze het te dicht bij paleis Het Loo vond liggen. Dit ondanks dat het ruim 12 kilometer buiten haar kroondomein lag. Daarop werd naarstig gezocht naar een nieuwe plaats. Gekozen werd toen voor het Amerveld in Drenthe waar enige tijd later werd begonnen met de bouw van kamp Westerbork.” Van de onvolprezen Gerard de Boer, LIKE die man.

  behanger
  Beheerder
  15/09/2015 - 23:58 23:58

  Er is geen “opkomst” van IS in Syrië. Er is al jaren gelazer over wapenhandel met het westen en Rusland, en Syrië wordt door eigen leger met Russische hulp aan flarden geschoten.

  IS is ontstaan buiten Syrië en is daar ten midden van de chaos een import product.

  Dat was de Tweede Kamer in haar motie laatst ook even vergeten. Kniokken in Syrië is primair knokken tegen Rusland.

  Latest Posts

  Account

  U ZEI:

  OOK NIET TE MISSEN